Hvordan profesjonaliserer man en lederrolle? Vi bistår ledere over hele Norge ved å tilby økt innsikt i ledelsesfaglige verktøy, samtidig som vi gjennom hele prosessen innehar en aktiv og støttende rolle som lederens sparringspartner. Ledere tilegner seg dermed bedre strategier for å utvikle, optimalisere og maksimere medarbeidernes og organisasjonens potensial.

Hvorfor edukativ lederstøtte?

Ved å arbeide målrettet med lederstøtte over tid, er det vår erfaring at ledere opplever følgende:

 • En profesjonalisering og mestring av egen lederrolle.
 • Økt innsikt i ledelsesfaglige verktøy og dypere forståelse for egen lederfunksjon.
 • Bredere forståelse for vilkårene for ledelse i egen organisasjon.
 • Mer presist og målrettet arbeid, som er i tråd med organisasjonens ledelsesfilosofi.
 • Evne til å gjenkjenne og benytte internt handlingsrom i arbeidet med oppgaveløsning, ansvarsområder og styringssignaler.
 • Innsikt i hvordan variabler som har innvirkning på oppgaveløsning og andre arbeidsprosesser kan påvirkes.
 • Kunnskap om hva som skal til for å samle medarbeidernes innsats i en felles retning.
 • Evne å hente ut faglige potensial og konstruktiv involvering i medarbeiderskapet.

Hva er lederstøtte?

Lederstøtte består av regelmessige profesjonelle, edukative og refleksive samtaler á 1–1,5 time mellom vår prosesskonsulent og den aktuelle leder.

Det overordnede målet med samtalene er at lederen løpende skal få støtte og hjelp til å løse konkrete utfordringsbilder, etablere nye og bedre strategier, samt å identifisere og ta i bruk det potensielle handlingsrommet.

Lederen vil også få innsikt i relevante forståelsesmodeller og ledelsesteorier, samt få en utvidet relasjonsforståelse. På denne måten vil lederen kunne arbeide mer målrettet og effektivt for organisasjonen, både operativt og strategisk. 

Kon-text

Hvordan jobber vi?

Vi arbeider etter en edukativ tilnærming. Det vil si at vi kombinerer faglig input og kunnskapsoverføring med refleksjon og bevisstgjøring hos den enkelte. Kunnskap inkluderer blant annet systemisk grunnlagsteori, ledelsesfilosofi og -teori, organisasjonsteori og samspillshypoteser. Kunnskapsoverføringen vil slik sett skje over tid og i takt med lederens utfordringsbilde, ønsker og utvikling.

Vi introduserer forståelsesmodeller og verktøy som kan benyttes i ledelse og annet prosessarbeid. Det er til enhver tid det spesifikke ledelseslandskapet vi har foran oss som avgjør hvilke modeller som benyttes. Det betyr at vi først gjør oss kjent med den enkeltes leders situasjon og behov, før vi introduserer de verktøyene vi anser som relevante i den aktuelle situasjonen. Hvor aktive og involverte vi skal være som prosessdrivere, justeres kontinuerlig i samråd med oppdragsgiver/den aktuelle leder.

Vi har det systemiske perspektivet med oss som en basis og grunnforståelse i vårt arbeid. Dette innebærer et fokus på tale- og lytteposisjon i veiledningen, kontekstforståelse, et relasjonelt og sirkulært perspektiv og utvikling av lederens evne til refleksivitet og mentalisering.

Prosesskonsulentens rolle er å lede og styre samtalen, samt introdusere teori, perspektiver og forståelsesmodeller underveis. Gjennom ulike spørsmål søker vi å øke lederens evne til refleksjon og mentalisering over ulike temaer, for på den måten å tydeliggjøre utfordringer og problemer. Målet med dette arbeidet er å etablere verktøy som gjør det enklere for lederen å ta beslutninger og valg.

Edukativ lederstøtte inneholder elementer fra tradisjonell veiledning, samtidig som vi som støttespiller og samtalepartner tar en mer aktiv rolle. Vår oppgave er å bistå lederne i å finne rette strategier, etablere nye arbeidsmodeller – og ikke minst å støtte lederen i implementeringen av disse. 

Langsiktige gevinster

Den overordnede hensikten med lederstøtte er å skape en utvikling hos lederen over tid. Dette skjer primært ved at lederen underveis får støtte og hjelp til å løse konkrete utfordringsbilder, samt tilegne seg bedre strategier operativt og strategisk.

Lederstøtte blir da en metode for å tilby sparring, støtte og skape utvikling både generelt og episodisk. Støtten omfatter kognitive, emosjonelle og relasjonelle aspekter ved lederens utførelse av sitt arbeid og yrke.

  Kontakt oss

  Fyll ut skjemaet under for å komme i kontakt med oss.

   

  Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon.