Hva er en god veileder? Vi tilbyr gruppe- og individuell undervisning for profesjonelle, som ønsker å øke sin kompetanse på området.

Hvorfor læringssystem i veiledning?

Målet med læringssystem i veiledning er å gjøre profesjonelle praksisutøvere i stand til å utøve god veiledning, ha effektive samtaler av høy kvalitet, være mer fokusert, samt oppnå ønskede resultater i møtet med sine brukere, ansatte og veilander. Undervisningen gir også veilederne bedre forståelse for hvordan de bør posisjonere seg, og hvordan de kan regulere og styre samtalen.

Den primære hensikten med undervisningen er å gi veilederne verktøy for at de skal bli mer bevisst sin rolle, sin posisjon og sitt fag, og dermed lettere kan regulere og styre «vanskelige» samtaler og gjennomføre gode veiledningsprosesser.

Læringssystem i veiledning: Hva og hvordan?

Undervisningen gjennomføres som teoretiske, praktiske og refleksive prosesser som foregår i grupper av opptil 10 medarbeidere pr gruppe, i en tidsramme på 2–2,5 timer med 3–4 ukers frekvens. Læringssystemene har en varighet på 8–12 mnd. Ved behov er det også mulig å ha individuelle refleksive samtaler mellom gruppesamlingene.

Den primære hensikten med undervisning i veiledning er følgende:

  • Å heve veiledningskompetanse og effektivitet
  • Å skape faglig utvikling
  • Å få en praktisk tilnærming til samtaler og samtaleteknikker
  • Å øke ferdigheter til regulering og gjennomføring av regulerende samtaler

Vår erfaring er at undervisningen gir følgende effekt:

  • Veiledere som kan lese og sette kontekst for veiledning og samtale. Veilederne opplever dermed sin egen rolle som mer effektiv, og evner bedre å styre og ramme inn veiledning og samtaler.
  • Veiledere som kan formidle sin kompetanse, som fører til fellesforståelser.
  • Veiledere som evner å posisjonere seg trygt og tydelig i veiledninger.
  • Veiledere med løsningsfokuserte strategier, som er i stand til å takle ubehag og motstand.
  • Kompetansedeling og kompetansemobilisering satt i system.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber etter en edukativ tilnærming, det vil si at vi kombinerer faglig input og kunnskapsoverføring med individuell refleksjon og bevisstgjøring hos den enkelte. Kunnskapsoverføringen inkluderer blant annet systemisk grunnlagsteori, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori og samspillshypoteser.

Vi introduserer forståelsesmodeller og verktøy som kan benyttes i det arbeidet som utøves av de faggruppene vi til enhver tid arbeider med. I vår veiledningsundervisning jobber vi med virkeliggjøring fra teori til praksis gjennom bruk av øvelser og simulering.

Blant mange metodiske fremgangsmåter, veileder vi i hovedsak etter en systemisk tilnærming. Dette innebærer et fokus på tale- og lytteposisjon i veiledningen, kontekstforståelse, et relasjonelt og sirkulært perspektiv og utvikling av medarbeidernes evne til refleksivitet og mentalisering.

Underviserens rolle er å introdusere teori, perspektiver, forståelsesmodeller, øvelser og simuleringer underveis – samt å styre og lede de refleksive prosessene. Gjennom ulike spørsmålstyper etterstrebes det å øke medarbeidernes evne til refleksjon og mentalisering over de temaer det undervises i.

I de refleksive og praktiske samlingene reflekterer vi over teorier, holdninger og metoder, og virkeliggjør disse med praktiske øvelser. I arbeidet med problemstillinger og praksiseksempler trekkes teori, forståelsesmodeller og verktøy inn, slik at teorien blir konkretisert.

Kollegaveiledning – undervisning i gruppe

I Kollegaveiledning innføres også teoretisk grunnlag og praksis, samsvarende med grunnlaget for veiledning – men her med den forskjellen at dette fører til veiledning av kollegaene på tvers, der målet er å heve fag- og kompetansenivå. 

Dette fører til at man er mer lydhøre for hverandre, oppnår en større fagforståelse, får økt faglig integritet og er mindre styrt av affekt og det personlige. Medarbeidere opplever mer trygghet og får en økt evne til å forstå, støtte og veilede hverandre på tvers av ansattgrupper, som også fører til bedring av arbeidsmiljøet.