Individuell edukativ prosessveiledning er en metode som gir støtte og skaper utvikling hos den enkelte medarbeider. Støtten kan omfatte kognitive, emosjonelle og relasjonelle aspekter ved deltakerens utførelse av sin rolle og sitt arbeid.

Hva er Individuell edukativ prosessveiledning?

Individuell edukativ prosessveiledning består av refleksive og edukative samtaler mellom en profesjonell veileder og en profesjonell praksisutøver. Hver samtale har en varighet på ca.  1–1,25 time. Den overordnede hensikten med Individuell edukativ prosessveiledning er følgende:

  • At det skal skje en utvikling hos praksisutøveren over tid
  • At praksisutøveren underveis skal få støtte og hjelp til å løse konkrete utfordringsbilder
  • Ved å tilføre forståelsesmodeller, teori og nye perspektiver, skal praksisutøveren tilegne seg nye og bedre strategier både operativt og strategisk

Individuell edukativ prosessveiledning  gir ofte følgende effekter for deltakeren:

  • Reell utvikling i sitt fag, bedre mestring i utøvelse av egen praksis, virkeliggjøring av tilegnede verktøy og etablere nye strategier, og derigjennom utvikle robusthet og bedre kunne utnytte eget potensiale.
  • Økt klarhet i, og bedre forståelse for, egen rolle, oppgaveløsing, relasjon/samspill med kolleger, ledere, klienter, organisasjon og system.
  • Utvikling av refleksivt forhold til egen praksis, økt bevissthet om faglig integritet.
  • Kunnskap om ulike forståelsesrammer, modeller og metoder, samt øvelse i å praktisere disse på konstruktive måter.
Kon-text

Faglig utvikling og identitet

I en travel hverdag som yrkesutøver kan det være vanskelig for den enkelte å få tid til mer grunnleggende faglige refleksjoner. Vår erfaring er at når det gis tid og rom for dette, er det mulighet for å hente opp tidligere kunnskap og interessefelter innenfor ens fag.

Når dette kombineres med deltakerens erfaring og kunnskap, kan det bidra til å skape ytterligere interesse for faget, som igjen kan føre til utvikling av praksis og styrking av faglig identitet.

Indre arbeidsprosesser

Med indre arbeidsprosesser forstår vi den enkelte medarbeiders kognitive og emosjonelle ståsted og utvikling av dette gjennom veiledning. Det er her naturlig å veilede rundt forforståelser og mønstre medarbeideren har – og reflektere rundt disse. Av og til viser det seg at det kan være formålstjenlig for medarbeideren å endre forforståelser og mønstre som ikke er funksjonelle i hans eller hennes yrkesutøvelse.

Personlig utvikling

Vi antar at yrkesutøvere som søker veiledning også er nysgjerrige på hvordan de kan utvikles som personer gjennom veiledning. Ettersom det er vanskelig å sette opp vanntette skott mellom yrkesliv og privatliv når det gjelder personlig utvikling, vil det kunne trekkes veksler på begge disse arenaene i edukativ veiledning. Veiledning kan da føre til en nysgjerrighet rundt personlig utvikling hos medarbeideren i grenselandet mellom privatliv og yrkesliv.

Edukativ tilnærming

Vi arbeider innenfor en edukativ tilnærming, hvilket vil si at vi kombinerer faglig input og kunnskapsoverføring med individuell refleksjon og bevisstgjøring hos den enkelte. Kunnskapsoverføringen inkluderer blant annet systemisk grunnlagsteori, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori og samspillshypoteser. 

Vi introduserer forståelsesmodeller og verktøy som kan benyttes i det arbeidet som utøves av de faggruppene vi til enhver tid arbeider med. Hvilke modeller vi henter inn, avhenger av landskapet vi har foran oss. Dette betyr at vi ikke alltid har en konkret plan for arbeidet ved oppstart, men heller først gjør oss kjent med medarbeiderens ståsted og behov og introduserer deretter verktøy vi vurderer som nyttige.

Kunnskapsoverføringen vil med andre ord skje over tid og i takt med medarbeidernes utvikling og prosess.