Kon-text tilbyr fagdager for virksomheter som ønsker å jobbe intensivt med optimalisering av ulike deler av organisasjonen. Trenger dere bedre samspill i ledergruppa? Hvordan håndterer man fastlåste situasjoner? Ønsker bedriften å etablere effektmål?
Vi tilbyr spesialtilpassede fagdager som setter deres spesifikke behov på agendaen.

Hvorfor fagdager med Kon-text?

Fagdager er halve eller hele dager der vi underviser i utvalgte emner som du som oppdragsgiver ønsker å få tilført din organisasjon. Her presenterer vi teorier, forståelsesmodeller og tilnærminger. I tillegg gjennomfører vi reflekterende prosesser med deltakerne og etablerer strategier for hvordan de nye perspektivene kan iverksettes og virkeliggjøres i organisasjonen.

Vi underviser innen et bredt spekter av temaer, som kan både kombineres, forsterke hverandre og bygge på hverandre. Fellesnevneren for alle temaer er systemisk tilnærming, samt at tankegodset samsvarer med våre læringssystemer for ledelse og tanker om organisasjonsutvikling.

Hvorfor workshops med Kon-text?

Workshops er halve eller hele dager der vi arbeider prosessorientert og konkret med en definert problemstilling for å oppnå en definert målsetting, i tett samarbeid med en gruppe eller organisasjon. Vi jobber aktivt med utfordringsbildet sammen med dere, og kommer med forslag til mulige løsninger.

Denne typen prosess passer godt for organisasjoner som opplever å stå fast i en konkret problemstilling, har et ønske om å forsterke eller opprettholde fenomener, eller ønsker å etablere og virkeliggjøre nye strategier.

Kon-text

Eksempler på temaer for fagdager:

 • Systemisk grunnforståelse – vi tar for oss seks systemiske begreper, ser på dem hver for seg, og hvordan de blir virkningsfulle i kombinasjon med hverandre.
 • Grunntanker og premisser i tillitsbasert ledelse.
 • Systemisk ledelse.
 • Domeneteori – navigasjonsverktøy for relasjonell samhandling.
 • Samtalen som prosjektverktøy for optimal benyttelse av samtalens tre forskjellige deler.
 • Regulerende samtaler – dempe affekt for å gjennomføre gode samtaler og prosesser.
 • Lederens doble reguleringsansvar – en leder har et ansvar for å alltid handle ut fra et regulert modus. I tillegg er det nødvendig at leder evner å legge til rette for at medarbeideren kan affektregulere seg.
 • Sette kontekst – premiss for den gode samtalen og det gode møtet.
 • Modenhet – premiss for selvledelse og autonomi i en moderne organisasjon.
 • Ledelse 1:2:3. Ledelse handler om samtaler i ulike posisjoner og med ulike perspektiver. Dette kan være krevende øvelser, men effektene er gode når posisjoner og perspektiver forvaltes trygt og bevisst.
 • Feedback – konstruktive tilbakemeldinger satt i system.
 • Leder vs sjef – som ledere må vi forvalte begge posisjoner.
 • Tilbakemeldingssystemer – en velfungerende organisasjon er avhengig av gode tilbakemeldingssystemer opp, til siden og ned.
 • Medledelse – systematisk involvering av et kompetent medarbeiderskap.
 • Kontroll vs tillit – lederen har plikt til å ha kontroll, samtidig som utøvelsen av kontroll kan føre til en opplevelse av å bli kontrollert, som i sin tur fører til brister og brudd i opplevd tillit. Dette dilemmaet krever bevissthet om forvaltning av kontroll og om hvordan det kommuniseres om kontroll.
 • Kaos vs kontroll: Ikke enten-eller. Vi navigerer kontinuerlig i spenningsfeltet mellom disse ytterpunktene, og er avhengige av å finne en form for balanse mellom dem.
 • Vil-kan-skal. Krefter som er i spill i alle organisasjoner. Et bevisst forhold til modellen gjør at elementene gir oss et effektivt ledelsesverktøy.
 • Kombinasjoner av de ovenstående emnene.

Eksempler på workshops:

 • Bedre kommunikativ funksjon i en gruppe eller team
 • Etablere strategier for å løse fastlåste situasjoner
 • Bedre samspillet i ledergruppe, team eller avdeling
 • Etablere effektmål for organisasjonen
 • Bistå en ledergruppe med bedre å benytte det strategiske nivået
 • Ta handlingsrommet
 • Strategisk og operativ kommunikasjon
 • Flytte seg fra handlingslammelse til løsningsfokus
 • Bevissthet og forvaltning av operativt og strategisk nivå
 • Deling-, bygging- og mobilisering av kompetanse
 • Tillit på kontrakt

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende dialog om fagdager, workshops og våre øvrige tilbud, eller hvis du bare kunne tenke deg å motta utdypende informasjon. Vi tilpasser gjerne løsninger slik at de passer for nettopp din bedrift!

  Kontakt oss

  Fyll ut skjemaet under for å komme i kontakt med oss.

   

  Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon.