Paradigmeskiftet i offentlig virksomhet gjør at oppgaver ikke lenger kan løses gjennom gamle ledelsesformer. Kon-text tilbyr programmer som inneholder undervisning, refleksjon og støtte, spesielt utviklet for ledere som ønsker å mestre ledelsesfaget innen den nye formen for offentlig virksomhet.

Læringssystem for lederutvikling er en læringsprosess som foregår over en tidsperiode på 8–18 måneder, avhengig av behov og ønsket effekt. Størrelsen på gruppene som deltar kan være fra 2–50 personer. Læringssystemene inneholder en kombinasjon av undervisning i gruppe, individuelle edukative lederstøttesamtaler etter gruppesamlingene og virkeliggjøring av det teoretiske i praksisfeltet.

Konseptet tar utgangspunkt i det pågående paradigmeskiftet i offentlig virksomhet, hvor oppgavene ikke lenger lar seg løse med gamle ledelsesformer. Her legges kunnskap om premissene i det gamle systemet til grunn for hvordan man som organisasjon og ledelse best posisjonerer seg inn mot det nye.

Hva tilbyr vi?

Våre læringssystemer har «Tillitsbasert ledelse med et systemisk perspektiv» som primært omdreiningspunkt. Systemisk perspektiv innebæreret fokus på kontekstforståelse, et relasjonelt og sirkulært perspektiv, anerkjennelse og nysgjerrighet som posisjon og metode, utvikling av lederens evne til refleksivitet og mentalisering, samt aksept og forståelse for det komplekse.

Konseptet er svært tidseffektivt, hvor læringssystemene består av en kombinasjon av undervisning og refleksjon i gruppe, individuelle edukative lederstøttesamtaler og virkeliggjøring av teorier og strategier i praksis.

Vi tilbyr også undervisning innen systemisk ledelse, pragmatisk ledelse, strategisk ledelse og performance management.

Hvorfor læringssystem for lederutvikling?

Vår erfaring er at læringssystem for lederutvikling gjør at ledere og organisasjoner oppnår følgende:

  • Innsikt i og forståelse for pågående endringer i styring og ledelse av offentlig virksomhet.
  • Innsikt i relevant ledelsesteori, modeller og metoder, samt ferdigheter til å implementere teoretisk innsikt i praktisk arbeid.
  • Ledergrupper og organisasjoner med felles forståelses- og begrepsapparater.
  • Evne til å ta i bruk tilgjengelig handlingsrom i arbeidet med ansvar, myndighetsutøvelse, oppgaveløsing og håndtering av interne og eksterne styringssignaler.
  • Medarbeidere som opplever en koordinerende, samlende og involverende ledelse.
  • Ledere som arbeider ut fra et strategisk ståsted, med en kollektiv forståelse av organisasjonens oppgaver, rammer, mål og retning.
  • Ledere som vet hva som skal til for å samle medarbeidernes innsats i en felles retning.
  • Ledere som evner å hente ut faglig potensial og konstruktiv involvering i medarbeiderskapet.
  • Ledere som setter mobilisering, deling og bygging av kompetanse i system.