På arbeidsplasser er det et løpende behov for å gi og motta feedback. Men hvordan gjøres dette på mest optimal måte? Vi har lang erfaring innen undervisning i samspillforståelse og feedbackprosesser i arbeidslivet.

Hvorfor undervisning i feedback og samspillforståelse?

Den primære hensikten med undervisningen er å få større kompetanse i å gi og motta feedback, for å oppnå faglig utvikling, økt bevissthet rundt egen atferd og bedre forståelse for samspillet som oppstår mellom mennesker. Det dreier seg om å forstå hvordan egne og andres handlinger påvirker omgivelsene, gjennom utøvelse av strategier og kommunikasjon.

Her blir man bevisst sin rolle i det sirkulære samspillet man er en del av, og hvordan man påvirker hverandre. På denne måten vil man etterhvert erfare et bedre samarbeid med kollegaer. Her får man innsikt i holdninger, teknikker, metoder og kommunikasjon som gjør at man bedre vil kunne gi og ta imot feedback. Man lærer også strategier for å takle ubehag. Den totale effekten av dette er høyere faglig kvalitet og et bedre arbeidsmiljø.

Undervisningen består av teoretiske, praktiske og refleksive prosesser som foregår i grupper av medarbeidere på opp til 10 deltakere. Hvert møte har i en tidsramme på mellom 2–2,5 timer, og hele prosessen strekker seg over en periode på 4–8 måneder, der møtefrekvens er hver 3.–5. uke.

Våre oppdragsgivere har erfart følgende effekt av undervisningen:

  • Grupper som styrkes ved å ha felles forståelser, begrepsapparater og teorireferanser
  • Grupper får kollektivt eierskap til og forståelse for selve feedbackprosessen, herunder faste rammer, spesifikt språk og lytting, samt bevisst bruk av ulik spørsmålstypologi
  • Ferdigheter til å sette og lese kontekst for feedbackdialoger.
  • Etablering av anerkjennende strukturer
  • Utvidet forståelse av ulike roller, posisjoner og perspektiver gjennom simulering og øvelser som fører til nye erfaringer, ferdigheter, tankemåter og holdninger.
  • Et teoretisk og praktisk forhold til refleksjonsdomenet, som benyttes til å øke faglighet
  • Forsterket samspill og arbeidsmiljø gjennom opplevelse av økt trygghet og evne til bedre å utnytte hverandres kompetanse

Hvordan arbeider vi?

Vi jobber etter en edukativ tilnærming, det vil si at vi kombinerer faglig input og kunnskapsoverføring med individuell refleksjon og bevisstgjøring hos den enkelte. Kunnskapsoverføringen inkluderer blant annet systemisk grunnlagsteori, kommunikasjonsteori, organisasjonsteori og samspillshypoteser.

Vi introduserer forståelsesmodeller og verktøy som kan benyttes i det arbeidet som utøves av de faggruppene vi til enhver tid arbeider med. Hvilke modeller vi henter inn, avhenger av landskapet vi har foran oss. Kunnskapsoverføringen vil derfor skje over tid, og i takt med medarbeidernes utvikling og prosess. Ønsket effekt vil være å skape individuelle og felles forståelser, samt å omsette teori til praksis.

Blant mange metodiske fremgangsmåter, veileder vi i hovedsak etter en systemisk tilnærming. Dette innebærer et fokus på tale- og lytteposisjon i veiledningen, kontekstforståelse, et relasjonelt og sirkulært perspektiv og utvikling av medarbeidernes evne til refleksivitet og mentalisering.

Vår rolle er å lede og styre gruppeprosessen, samt introdusere teori, perspektiver, forståelsesmodeller, øvelser og simuleringer underveis. Gjennom ulike spørsmålstyper etterstrebes det å øke medarbeidernes evne til refleksjon og mentalisering, og ikke minst å utvikle kompetanse for feedback både i et mottaker- og avsenderperspektiv.

Dette resulterer i at forståelser, utfordringer og problemer blir mer avklarte og tydelige. Medarbeidere får en større forståelse for hvorfor man gjør som man gjør, og hvordan man kan utvise nysgjerrighet og undring over de ulike valgene man tar.